ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ


  «Παρατήρηση και σύγκριση του μορφωτικού επιπέδου ανάμεσα στις 10/ετίες 1971-1980 και 1981-1990, βαθμός απολυτηρίου-ανώτατη εκπαίδευση, σύγκριση ανάμεσα στα δύο φύλα»


ΣΥΖΗΤΗΣΗ


Αξιολογώντας τα ευρήματα της έρευνας αποδείχτηκε ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε ο βαθμός απολυτηρίου του Δημοτικού Σχολείου στη μορφωτική και επαγγελματική εξέλιξη των μαθητών/τριών.
Ο παράγοντας βαθμός πάντα παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη των μαθητών καθώς επίσης σημαντικό ρόλο παίζει η επιθυμία των γονέων ώστε τα παιδιά τους να επιλέξουν επαγγέλματα καλύτερα και ανώτερα από τα δικά τους. 
Σημαντικό εύρημα επίσης ήταν το μικρό ποσοστό των κοριτσιών σε σχέση με τα αγόρια, στη δεκαετία 1971-80, που συνέχισαν τις σπουδές τους στο Γυμνάσιο παρά το μεγάλο βαθμό απολυτηρίου του Δημοτικού Σχολείου. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο κατεστημένο της εποχής και στη μη χειραφέτηση της γυναίκας.
Άλλη μια επισήμανση της έρευνας στη δεκαετία 1981-90, είναι ότι το ποσοστό των κοριτσιών που φοιτούν στο Λύκειο σε σχέση με τα αγόρια είναι σχεδόν διπλάσιο από την προηγούμενη δεκαετία. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην έξοδο της γυναίκας από το σπίτι και στην αναζήτηση εργασίας για μια καλύτερη ζωή. Η πορεία αυτή της γυναίκας για ανώτερη μόρφωση και επαγγελματική αποκατάσταση συνεχίζεται ανοδικά για να φτάσει σε ποσοστό ρεκόρ στη δεκαετία 1981-90, αποδεικνύοντας ότι η γυναίκα έχει κατακτήσει σχεδόν όλους τους τομείς στην κοινωνική, οικονομική, επαγγελματική ζωή του τόπου.
Όσον αφορά την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) παρατηρούμε μια δραματική πτώση (λιγότερο των κοριτσιών) στα αγόρια. Αυτή η τεράστια πτώση που παρατηρείται στα αγόρια, πιστεύουμε ότι οφείλεται στη μεγάλη οικονομική άνθηση που γνώρισε η περιοχή και συγκεκριμένα το χωριό Γαλατάδες εξ' αιτίας της καλλιέργειας του σπαραγγιού σ' αυτή τη δεκαετία(1981-90). Τα οικονομικά κριτήρια κατά τη γνώμη των γονέων αλλά και των παιδιών ήταν καθοριστικά για αυτή τη μεταστροφή. Η μικρότερη πτώση των κοριτσιών πιστεύουμε ότι οφείλεται στο ότι οι γονείς δε θέλουν τα κορίτσια να ασχοληθούν με δουλειές δύσκολες όπως είναι το αγροτικό επάγγελμα.
Παρόλο που το δείγμα ήταν αρκετά μεγάλο, όμως δε θα πρέπει να αγνοηθεί ότι είναι μια έρευνα ενδεικτική συσχέτισης βαθμού απολυτηρίου του Δημοτικού Σχολείου και μορφωτικής εξέλιξης. Επομένως Δε μπορεί να υπάρχει ασφαλής σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Ακόμη πρέπει να τεθεί υπόψη ότι το δείγμα προέρχεται από το Δημοτικό Σχολείο Γαλατάδων και δεν μπορούν να γενικευτούν τα αποτελέσματα σ' όλη την επικράτεια.
Από την έρευνα αξιολογείται και το επάγγελμα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αξιολόγησαν απόλυτα σωστά, όπως φαίνεται από την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 


 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Κάντε κλικ για να μεταφερθείτε στην σελίδα του Δημοτικού σχολείου Γαλατάδων